You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Auteursrechten worden eenvoudiger voor onderwijsinstellingen

Auteursrechten worden eenvoudiger voor onderwijsinstellingen


By Jos De Meyer - Posted on 23 June 2016

Kris Peeters.jpg

“Er moet naar een oplossing gezocht worden om alle evenwichten met elkaar te verzoenen, al mag het niet de bedoeling zijn dat de kosten voor het onderwijs zomaar verhoogd worden.”, zeggen CD&V-Volksvertegenwoordigers Leen Dierick en Jos De Meyer.

Iedereen die auteursrechtelijk beschermde werken zoals boeken kopieert, moet hiervoor een vergoeding betalen (de zgn. reprografievergoeding). Voor bedrijven, overheidsinstellingen en scholen betekent dit een serieuze meerkost én een bijkomende administratieve last. “Vooral bij onderwijsinstellingen, denk bijvoorbeeld aan gekopieerde oefenblaadjes, hebben deze auteursrechtelijke vergoedingen een aanzienlijke impact op hun werkingsmiddelen. Het onderwijs alleen al betaalde € 4,682 miljoen in 2014.”, zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick die het probleem aankaartte bij de minister van Economie, Kris Peeters. Hij kondigde aan dat nog voor het zomerreces een nieuwe regelgeving besproken zal worden.

Het is toegelaten om onder bepaalde voorwaarden auteursrechtelijk beschermde artikelen (bv. krant, tijdschrift, foto) of korte fragmenten uit andere auteursrechtelijk beschermde werken (bv. boek) te fotokopiëren zonder toestemming van de auteur of uitgever. De wet voorziet dat auteurs en uitgevers daarvoor een vergoeding moeten ontvangen, de zogenaamde reprografievergoeding. Reprobel is ermee belast om deze reprografievergoeding te innen en te verdelen aan auteurs en uitgevers.

Dierick erkent het spanningsveld. “We hebben enerzijds de administratieve en financiële impact voor de scholen, maar anderzijds verdienen auteurs ook bescherming en een daaraan gekoppelde billijke vergoeding. Het is belangrijk dat mensen die educatief materiaal schrijven, hiervoor ook worden gehonoreerd. De huidige wetgeving is echter zeer complex en moet duidelijker en transparanter worden, zodat er meer zekerheid komt voor onze onderwijsinstellingen. De regelgeving moet ook in het kader van recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie, herzien worden.”, zegt het CD&V-parlementslid. (http://www.ond.vlaanderen.be/auteursrechten/uitzonderingen/)

Door de uitspraken van het Hof van Justitie moet de heffing op reproductiemachines herzien worden. De auteurs- en uitgeversorganisaties willen echter de inkomsten op niveau houden. Er wordt niet gedacht aan een aanpassing van de tarieven, maar men wil wel het forfaitaire aantal kopies per leerling of student mogelijks verhogen, wat zeer zware gevolgen kan hebben voor de kosten voor ons onderwijs. “Er moet naar een oplossing gezocht worden om alle evenwichten met elkaar te verzoenen, al mag het niet de bedoeling zijn dat de kosten voor het onderwijs zomaar verhoogd worden.”, zeggen CD&V-Volksvertegenwoordigers Leen Dierick en Jos De Meyer (die het probleem aankaartte op Vlaams niveau).

Minister van Economie Kris Peeters liet weten dat hij aan een piste werkt om alle uitzonderingen in verband met het onderwijs in één wetsartikel te brengen en er één vergoeding aan te koppelen. De minister kondigde aan om met alle betrokken niveaus overleg te plegen. Daarbij benadrukte hij dat zeker ook de onderwijsinstellingen hier deel van zullen uitmaken.

Tags