You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Lokale bedrijventerreinen gemakkelijker ontwikkelen

Lokale bedrijventerreinen gemakkelijker ontwikkelen


By Jos De Meyer - Posted on 10 February 2011

2011-02-09 bedrijventerrein.JPG

Op basis van een behoeftenonderzoek werd bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) een bijkomende taakstelling voor bedrijvigheid voorzien. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters naar de vertaling van dit principe voor de lokale besturen. Deze kondigde aan dat de regels voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen zullen vereenvoudigd worden. De oppervlaktegrens van 5ha zal voortaan geen maximum meer zijn.

Ook vroeger mochten gemeenten een bedrijventerrein ontwikkelen van 5ha. Nieuw is echter dat nu uitdrukkelijk wordt verduidelijkt dat deze maat geïnterpreteerd moet worden op basis van de terreinconfiguratie en de aangetoonde behoefte. Het getal 5ha is voortaan geen maximum meer. Om een te grote ruimtelijke vernippering tegen te gaan, wordt ook intergemeentelijke samenwerking aangemoedigd. Meerdere lokale bedrijventerreinen samenvoegen op één locatie, behoort voortaan ook tot de mogelijkheden.

In de herziening van het RSV werden ook een aantal bijzondere economische knooppunten geselecteerd waar ontwikkelingsmogelijkheden aansluitend bij bestaande concentraties in functie van regionale bedrijvigheid onderzocht mogen worden. De concrete uitwerking van deze knooppunten valt onder de bevoegdheid van de provincies.

Tegelijk benadrukte de minister op vraag van De Meyer dat voor de herbevestigde agrarische gebieden het standpunt van de Vlaamse Regering onveranderd blijft: deze behoren tot de agrarische structuur op Vlaams niveau en blijven voorbehouden aan de landbouw. Vragen naar uitbreiding, of zelfs de inplanting, van nieuwe bedrijventerreinen in deze zones zullen daarom terughoudend beoordeeld worden. De recente omzendbrief die het afwegingskader voorschrijft voor gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven zet dit nogmaals duidelijk in de verf, onderstreept de minister.