You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Landbouwers mogen onteigende grond blijven bewerken na schorsing van het GRUP

Landbouwers mogen onteigende grond blijven bewerken na schorsing van het GRUP


By Jos De Meyer - Posted on 08 June 2017

Doel polder - foto vilt.jpg

Minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is bereid om een aantal gronden in de omgeving van het havengebied tijdelijk in landbouwgebruik te behouden.
Dat heeft ze geantwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement.
"Door de vernietiging van het GRUP voor de havenuitbreiding zijn heel wat gronden die bedoeld waren voor natuurcompensaties opnieuw ingekleurd als landbouwgebied. Intussen heeft de Vlaamse overheid heel wat van deze gronden aangekocht, maar nog niet ingericht als natuurgebied. "Door de toekenning van jaarpachten kunnen ze in gebruik blijven voor de landbouw", zegt Schauvliege.
Kosteloos
"We onderzoeken of een beperkt deel kosteloos kan worden gebruikt. Voorwaarde is dan wel dat er een beperkte teeltkeuze is die soorten als de bruine kiekendief ten goede komt."
Schauvliege benadrukt ook dat het flankerend beleid voor landbouwers, bewoners en bedrijven blijft bestaan, net als het sociaal begeleidingsplan.
Gesprekken voor grondaankopen die al waren opgestart voor het arrest van de Raad van State kunnen dus nog verder worden afgehandeld. Voor Prosperpolder Zuid wordt ook een tijdelijk landbouwgebruik overwogen, maar het kan ook dienen als natuurcompensatie voor de uitbreiding van het Verrebroekdok. (Het Laatste Nieuws, PKM ; foto:Vilt)
__________

Tijdelijk landbouwgebruik op natuurcompensatiegronden

Het Laatste Nieuws schrijft dat minister Joke Schauvliege bereid is om een aantal gronden in de omgeving van de Antwerpse haven tijdelijk in landbouwgebruik te behouden nadat de Raad van State het GRUP Zeehavengebied Antwerpen gedeeltelijk vernietigde. De gronden waren bestemd voor natuurcompensatie maar kregen door de vernietiging hun landbouwbestemming terug. De krant baseert zich op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan de minister. Uit het antwoord is ook op te maken dat de Vlaamse overheid op een beperkt deel van de reeds verworven gronden wil werken met kosteloos gebruik. Dat laat toe om teeltbeperkingen op te leggen, wat in de Doelpolder aangewend kan worden in functie van de bescherming van de bruine kiekendief.
Eind vorige maand informeerde Vlaams parlementslid Jos De Meyer bij minister Schauvliege naar de gevolgen die de gedeeltelijke vernietiging van het GRUP Zeehavengebied Antwerpen heeft voor de landbouwers in de omgeving. Het gaat over grote delen van Linkerscheldeoever. In te richten natuurgebieden als compensatie voor de havenuitbreiding krijgen door het arrest hun landbouwbestemming terug. “Een deel van de verworven terreinen op Linkerscheldeoever is nu al ingericht als natuur, wat onomkeerbaar is. Het is wellicht wenselijk en ook realistisch om die terreinen te behouden als compensatienatuur”, meent De Meyer. “De nog niet verworven of nog niet voor natuur ingerichte terreinen blijven dan beschikbaar voor landbouw.”
“De bestemming van die gronden wordt opnieuw die uit het gewestplan. Intussen heeft de Vlaamse overheid heel wat van die landbouwpercelen verworven, maar nog niet ingericht als natuurgebied. Door de toekenning van jaarpachten kunnen de gronden voorlopig in landbouwgebruik blijven. De gebruiker behoudt dan de vrije teeltkeuze”, verduidelijkt minister Joke Schauvliege. Voor een beperkt deel van de in ere herstelde landbouwgronden laat de minister onderzoeken of een beperking van de teeltkeuze toch niet nuttig kan zijn in functie van het soortenbeschermingsprogramma voor de bruine kiekendief.
Doelpolder zou mogelijk in aanmerking komen als geschikt leefgebied voor de akkervogel. “We overwegen of we daar moeten aansturen op teelten die de kiekendief ten goede komen.” Aan een kosteloos gebruik van een landbouwperceel kan de overheid, anders dan bij een jaarpacht, zulke voorwaarden koppelen. Voor Prosperpolder Zuid lijkt tijdelijk landbouwgebruik minder vanzelfsprekend omdat de inrichtingswerken daar al begonnen waren op het moment van de vernietiging van het GRUP. De mogelijkheid voor tijdelijk landbouwgebruik – “onder bepaalde voorwaarden” – wordt niettemin onderzocht, maar de toekomst van het gebied ligt volgens Schauvliege bij natuurcompensatie, bijvoorbeeld voor de derde fase van het Verrebroekdok.
Op vraag van De Meyer klaart de minister ook uit dat het flankerend beleid voor landbouwers, bewoners en bedrijven blijft bestaan. Hetzelfde geldt voor de grondenbank. Gesprekken voor grondaankopen die al waren opgestart voor het arrest van de Raad van State kunnen verder worden afgehandeld. (Vilt)