You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Ruilverkavelingen en landinrichting: instrumenten met nog veel toekomst

Ruilverkavelingen en landinrichting: instrumenten met nog veel toekomst


By Jos De Meyer - Posted on 15 October 2010

Landinrichting Leie - Schelde

Zowel ruilverkavelingsprojecten als landinrichtingsprojecten hebben over het algemeen een lange looptijd: de volledige procedure kan meer dan tien jaar in beslag nemen waardoor het overzicht op de kosten en de stand van zaken van de vele projecten soms zoek kan geraken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister voor leefmilieu en natuur Joke Schauvliege om een stand van zaken. In de afgelopen 10 jaar investeerde het Vlaams gewest 30 miljoen euro in landinrichtingsprojec­ten en 58 miljoen euro in ruilverkavelingsprojecten.

Momenteel zijn maar liefst 8 ruilverkavelingsprojecten in voorbereiding en 7 in uitvoering. Wat de landinrichtingsplannen betreft, aldus de minister, zijn er nog eens 38 inrichtingsplannen in voorbereiding en zijn er 28 in uitvoering.

Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een afgebakend gebied. Hierbij wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels om zo de rendabele en duurzame landbouwuitbating te bevorderen. Het instrument ruilverkaveling werd in de naoorlogse periode gecreëerd voor de ontwikkeling van de landbouwsector en de verbetering van de externe landbouwstructuren. Einde '88 werd de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) belast met de uitvoering van ruilverkavelingsprojecten in Vlaanderen.

Landinrichting is dan weer van toepassing op de landelijke gebieden, recreatiegebieden, woongebieden met een landelijk karakter en ontginningsgebieden. Het is opgezet als een instrument voor de inrichting van de open ruimte. Landinrichtingsprojecten willen gebieden zodanig inrichten dat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn (milieu, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, …), zich volwaardig kunnen ontwikkelen.

Voor het verder uitvoeren van ruilverkavelingsprojecten is een draagvlak binnen de landbouw­sector een noodzakelijke voorwaarde, benadrukte Schauvliege. Bijna alle landbouwers zijn te vinden voor het concept van ruilverkaveling. Uit een recente bevraging blijkt dat globaal genomen ongeveer twee derden van de landbouwers tevreden is over de uitgevoerde ruilverkaveling. Eén vijfde van de landbouwers is eerder ontevreden.

De huidige realisaties van ruilverkave­ling tonen dan ook de sterkte van het instrument: Landbouw wordt nog steeds structureel ver­beterd, maar dit gebeurt nu binnen een steeds complexer wordende context én met winst voor ook andere sectoren zoals natuur en milieu, water, recreatie, erfgoed,… De laatste twee jaar werden maar liefst 4 ruilverkavelingen en 10 inrichtingsplannen definitief afgerond.

Het garanderen van voldoende landbouweconomische baten blijft echter essentieel voor het draagvlak bij de landbouwers voor de geïntegreerde aanpak van ruilverkavelingsprojecten, benadrukt Jos De Meyer. Want landbouwers hebben het – zeer begrijpelijk – moeilijk met het afstaan van gronden voor de realisaties voor andere sectoren.