You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Peeters: goedkeuring GGO’s zeker op Europees niveau behouden

Peeters: goedkeuring GGO’s zeker op Europees niveau behouden


By Jos De Meyer - Posted on 14 October 2010

Kris Peeters

Recent zette de Europese Commissie opnieuw het licht op groen voor de import van vijf nieuwe genetisch gemodificeerde maïssoorten. Omdat er bij de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid was, kan de Commissie op advies van de Europese Voedselautoriteit zelfstandig beslissen. Intussen werden er zo op Europees niveau 37 GGO’s goedgekeurd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister voor landbouw Kris Peeters over deze werkwijze. Peeters steunt de versterking van het wetenschappelijk beoordelingsproces voor de erkenning van GGO’s in het kader van volksgezondheid en leefmilieu en is er principieel voorstander van om dit blijvend op Europees niveau te houden.

Wanneer een GGO erkend wordt en dus veilig bevonden wordt voor mens, dier en zijn omgeving, dan moet deze GGO een eerlijke kans krijgen en ter beschikking zijn voor elke Europese landbouwer, verduidelijkt Kris Peeters. De Europese regelgeving vandaag is zo opgesteld dat goedkeuring enkel gebaseerd kan zijn op deze wetenschappelijke risicoanalyse naar volksgezondheid en leefmilieu.

Om deze reden blijft de Commissie consequent voorstellen tot beslissing voorleggen ter stemming, die gebaseerd zijn op de positieve adviezen van EFSA en bioveiligheidsraden. Bovendien finaliseert de Commissie (tegen eind 2010), in samenwerking met een extern (Brits) auditbureau, een evaluatierapport van het volledige Europese regelgevend kader m.b.t. GGO’s en werkt EFSA aan nieuwe richtlijnen voor een versterkte milieurisicobeoordeling van GGO’s.

Veldproeven en commerciële teelten

Dossiers die de teelt van de GGO op Europees grondgebied aangaan (veldproeven en commerciële teelten), volgen een goedkeuringsprocedure volgens Richtlijn 2001/18/EG. Dit is een “leefmilieu”-aangelegenheid, en wordt dus geagendeerd en behandeld in de Raad Leefmilieu. In de regel wordt hierbij uitgegaan van een (decentrale) wetenschappelijke risicoanalyse uitgevoerd door een nationale bioveiligheidsraad van de lidstaat.

EFSA doet hiervoor een oproep bij de lidstaten om kandidaat te zijn om deze risicobeoordeling uit te voeren. Voor België wordt deze in de praktijk uitgevoerd door de afdeling Bioveiligheid en Biotechnologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (SBB-WIV), waarna EFSA het beoordelingsrapport finaliseert.

GGO’s in ingevoerde producten

Dossiers die te maken hebben met gebruik van (ingevoerde) GGO’s in producten voor menselijke en dierlijke voeding (de zogenaamde Food/Feed), volgen een zo goed als gelijklopende goedkeuringsprocedure volgens Verordening (EG) nr. 1829/2003.

Dit zijn dossiers die op de Raad Landbouw geagendeerd en behandeld worden. In principe is het hier het EFSA die de wetenschappelijke risicoanalyse uitvoert, en opnieuw insteek en opmerkingen vraagt aan alle nationale bioveiligheidsraden van alle lidstaten. De reikwijdte van de Food/Feed-verordening betreft ook aanvragen voor teelten van GGO’s, en wordt de laatste tijd door bedrijven meer en meer hiervoor gebruikt. Het is immers een vereenvoudigde procedure: één dossier voor alles.