You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Werken op benedenschelde tussen Gentbrugge en Melle worden ook besproken binnen overlegstructuren van het Sigmaplan

Werken op benedenschelde tussen Gentbrugge en Melle worden ook besproken binnen overlegstructuren van het Sigmaplan


By Jos De Meyer - Posted on 06 October 2010

Sluis van Merelbeke

Al enige tijd circuleert het plan om op de Benedenschelde ter hoogte van de Heusdenbrug een nieuwe sluis te plaatsen om de Schelde tussen Gent en Melle grotendeels tijonafhankelijk te maken. Tegelijk zou de vaargeul worden uitgediept en het omliggende gebied worden heringericht. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van openbare werken Crevits om meer uitleg.

De focus van het project ligt zeker niet alleen op het mogelijk maken van recreatievaart, benadrukte Crevits. Naast het verhogen van de veiligheid ter hoogte van de sluis van Merelbeke en op de Ringvaart waar beroepsvaart en pleziervaart samen komen, zal de plaatsing van de sluis ook een belangrijke kostenbesparing opleveren voor dijkverhogingen opwaarts van de sluis.

Recent werd afgesproken dat de verdere voorbereidingen voor de realisatie van het project binnen de bestaande overlegstructuren van het Sigmaplan zullen worden afgetoetst.

Een gekoppeld dossier, het inrichten van het gebied Bastenakkers als gecontroleerd overstromingsgebied, werd al eerder meegenomen in de maatschappelijke kostenbatenanalyse van het geactualiseerde Sigmaplan.

In samenwerking met onder meer de Vlaamse Landmaatschappij en de belangenorganisaties van de landbouw zal conform de werkwijze binnen het Sigmaplan, de beste locatie worden gezocht om een beperkte dijkverplaatsing te realiseren. Hierbij zal worden gestreefd naar een minimale impact op de landbouw worden vooropgesteld.

Tegelijk zal er ook een proefproject voor hergebruik van de gewonnen baggerspecie worden opgestart. Dit project bestaat in het verwerken van een deel van het sediment in geotextiele elementen die als waterkering kunnen worden gebruikt. Europa voorziet hiervoor subsidies in het kader van het TEN-programma (Trans Europese Transportnetwerken) en het INTERREG-programma (Europese Territoriale Samenwerking).