You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Blijvende stijging agro-milieusteun

Blijvende stijging agro-milieusteun


By Jos De Meyer - Posted on 01 October 2010

2010-10-01 - agromilieumaatregel.JPG

De afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij stelde het jaarverslag 2009 voor van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO 2007-2013). Dit verslag is in het kader van het EU-landbouwbeleid de officiële rapportering aan de Europese Commissie. Reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minister-president Peeters meer uitleg te vragen over de verschuivingen binnen het areaal agromilieumaatregelen.

Alhoewel het areaal agromilieu¬maatregelen sterk gedaald is, stelde de minister, werd in 2009 maar liefst 26,7 miljoen euro – het hoogste bedrag aan agro-milieusteun sinds de invoering ervan – uitbetaald. De afgelopen 3 jaar zijn de uitbetalingen jaar na jaar sterk toegenomen. De totale stijging ten opzichte van 2006 bedraagt 8,6 miljoen euro.

Het aangaan van een agromilieumaatregel gaat uit van een vrijwillig engagement van de landbouwer om de maatregel op te nemen in zijn bedrijfsvoering. Het is echter niet steeds zeker dat de landbouwsector ingaat op de tendens die de overheid wil nastreven. Hoe meer een maatregel aansluit bij de bedrijfsvoering, hoe meer succes de maatregel zal kennen, stelt Peeters.

Zo heeft de subsidie voor groenbedekking (een maatregel van PDPO I, en de eerste jaren van PDPO II) er toe geleid dat landbouwers zich bewust geworden zijn van de voordelen van groenbedekking. Uit de enquête blijkt dat 79% van de ondervraagde landbouwers nu ook groenbedekkers zouden inzaaien, zelfs ingeval de subsidie zou wegvallen. Het behoud of de verdere verhoging van het areaal agromilieumaatregelen is immers geen doel op zich, benadrukt de minister, de globale positieve milieueffecten van de agromileumaatregelen zijn dat wel.

Ook de invoering in 2010 van de nieuwe subsidiemaatregel “verwarringstechniek in de fruitteelt” is een succes. Meteen was duidelijk dat aansluiting bij de bedrijfsvoering en laagdrempeligheid vervuld waren. Het eerste jaar is er dan ook voor 7500 ha subsidie aangevraagd voor deze maatregel.

De minister sluit niet uit dat in de volgende programmaperiode wel aanpassingen en bijsturingen mogelijk zijn. Hiervoor zijn momenteel enkele studies lopende. Ondermeer een studie
om de impact van het PDPO II op de biodiversiteit in kaart te brengen. Daarnaast maakt men ook een studie waarin voorstellen geformuleerd worden voor nieuwe agromilieumaatregelen met een postitief effect op de agrobiodiversiteit.