You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Vernieuwde regelgeving slachten runderen en varkens in de loop van 2011

Vernieuwde regelgeving slachten runderen en varkens in de loop van 2011


By Jos De Meyer - Posted on 24 September 2010

2010-09-24 slachthuis.jpg

Vanuit de landbouworganisaties werden de afgelopen maanden klachten geformuleerd over de werkwijze van de slachthuizen. Reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minster-president Kris Peeters hierover te ondervragen. Deze erkende dat er sinds eind vorig jaar via het IVB signalen binnenkwamen dat er mogelijks zaken niet correct verlopen. Ondertussen, benadrukte hij, is er een overleg opgestart om puntsgewijs de probleempunten, zowel m.b.t. het slachten van varkers als van runderen, op te lossen.

Voor wat de runderen betreft worden drie grote sporen gevolgd: een betere communicatie met de sector over de opvolging van klachten, het vereenvoudigen en transparanter maken van de grote verscheidenheid aan aanbiedingsvormen van karkassen en striktere afspraken over het bepalen van het geslachte gewicht.

Bij dit laatste zijn echter wel diverse instanties betrokken, stelde de minister-president: de Vlaamse overheid stelt de aanbiedingsvormen vast, de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie doet controle op het bepalen van de gewichten, de FOD Financiƫn legt de omzettingsregels van warm naar koud gewicht vast en doet controles vanuit fiscaal oogpunt, en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is belast met de keuring van de karkassen in functie van Volksgezondheid. Vanuit de Vlaamse administratie zijn dan ook gesprekken opgestart met als doel te komen tot betere afspraken over de uitwisseling van slachtgegevens en vaststellingen in de diverse slachthuizen.

Wat de varkens betreft waren er vragen gerezen over de correctheid van een van de toestellen die worden gebruikt om het aandeel mager vlees te bepalen. Ondanks grondige analyse was de oorzaak van de afwijking van echter niet eenduidig vast te stellen. Minister voor landbouw Peeters gaf wel de opdracht de vijf toestellen die daarvoor momenteel erkend zijn opnieuw te ijken. De vernieuwde erkenning moet met gestandaardiseerde procedures voor de metingen en met de verplichting tot het meedelen van die slachtgegevens, zorgen voor duidelijkheid.

Jos De Meyer is tevreden dat de minister-president zich engageerde om de acties die worden ondernomen op te nemen in een vernieuwde regelgeving die in de loop van 2011 zal worden gefinaliseerd.