You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Vlaamse overheidscommunicatie mag onder de loep

Vlaamse overheidscommunicatie mag onder de loep


By Jos De Meyer - Posted on 18 August 2010

In onze informatiemaatschappij is een goede en doeltreffende communicatie belangrijk. Door de interne en externe verzelfstandiging van heel wat entiteiten onder de algemene noemer Vlaamse overheid, is de (eind)verantwoordelijkheid over en de aansturing van het communicatiebeleid verspreid. Dat geldt dus ook voor de concrete aanpak, inhoud en timing van de campagnes. In de begroting 2009 werd vooropgesteld zwaar te besparen in de ingehuurde expertise op het vlak van externe communicatie.

Reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om de zaken even op een rijtje te zetten. Hij bevroeg alle leden van de Vlaamse Regering over het aantal personeelsleden die binnen hun beleidsdomeinen met communicatie belast zijn en vroeg tegelijk in welke mate in 2009 op externe communicatiebureaus een beroep werd gedaan.

Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 14.475.214,46
- aantal externe opdrachten in 2009: 32
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 81,5

Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 13.563.860,24
- aantal externe opdrachten in 2009: 19
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 20

Jo Vandeurzen,Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 448.553,17*
- aantal externe opdrachten in 2009: 8
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 13,6

Hilde Crevits,Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 1.797.494,67
- aantal externe opdrachten in 2009: 10
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 36,1

Freya Van den Bossche,Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 182.913,95*
- aantal externe opdrachten in 2009: 4
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 25,6

Philippe Muyters,Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 1.733.795,85
- aantal externe opdrachten in 2009: 15
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 25,3

Joke Schauvliege,Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 1.146.556,99
- aantal externe opdrachten in 2009: 51
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 58,7

Pascal Smet,Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 148.842,03
- aantal externe opdrachten in 2009: 6
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 57,4

Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding:
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 237.159,11
- aantal externe opdrachten in 2009: 13
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 7

TOTAAL
- externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 33.102.923,35
- aantal externe opdrachten in 2009: 158
- aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 325,2

*Voor meerjarencontracten werd het totaalbedrag uitgesplitst à rato van de looptijd
** Voltijds equivalenten

Jos De Meyer wijst erop dat een loutere vergelijking tussen de communicatiebudgetten van de administraties niet aan de orde is. Het enorme verschil in bevoegdheden van de verschillende ministers en de aard van de verschillende sectoren maken dat er logischerwijs grote verschillen zijn. Zo wordt een grote hap uit het budget van minister Bourgeois’ diensten verklaard door de promotie-acties van Toerisme Vlaanderen. Voor wat de bevoegdheden van de minister-president betreft, moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het feit dat daarin de cijfers van de VLAM zijn verwerkt. De VLAM-acties worden niet met overheidsgelden, maar met bijdragen uit de diverse sectoren bekostigd. “Daarbovenop is de minister-president ook verantwoordelijk voor het algemene communicatiebeleid van de regering,” nuanceert Jos De Meyer, “het is dus evident dat zijn administraties over een ruimer personeelsbestand en de bijhorende budgetten voor communicatie beschikken.”

Toch neemt De Meyer ook een aantal opmerkelijke trends waar. Vooreerst het grote aantal verschillende dienstverleners die worden ingezet. Slechts in enkele gevallen worden er meerjarencontracten gebruikt. De Meyer: “Een overgroot deel van de opdrachten betreft éénmalige opdrachten, die zich weliswaar in een aantal gevallen wel herhalen. Ook de verscheidenheid aan gebruikte gunningsprocedures is opmerkelijk. Heel opvallend is het grote aantal onderhandse onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. Minister-president Peeters wees reeds in zijn beleidsnota op de noodzaak van een hogere efficiëntie voor overheidscommunicatie door bijvoorbeeld het werken met raamcontracten. Het is ongetwijfeld zinvol vanuit deze optiek dit dossier verder op te volgen.”

Verdere info:
- Het communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering http://www3.vlaanderen.be/jacom/
- De beleidsnota van de minister-president m.b.t. overheidscommunicatie: http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=60

Tags