240 000 euro als extra betoelaging voor visitaties volwassenonderwijs

Volwassenenonderwijs.jpg

De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) moeten voor hun hoger beroepsonderwijsopleidingen (HBO5) en lerarenopleidingen aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoen als de hogescholen. Ondanks het feit dat ze een pak minder werkingsmiddelen krijgen, moeten ook zij zich onderwerpen aan een visitatie die zo’n 22 000 euro zou kosten. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Smet hoe deze zware kost gecompenseerd kan worden.

94 rattenvangers in opdracht van de Vlaamse Overheid

rat.jpg

Muskusratten, beverratten en bruine ratten graven gangensystemen die oeververzakkingen en dijkdoorbraken kunnen veroorzaken. Ze zorgen voor vraatschade aan de bedrading van sturingssystemen en aan landbouwgewassen. Ook dragen ze ziekten over op mens en dier. Allemaal redenen dat deze beestjes best voortdurend bestreden worden. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar de aanpak op Vlaams niveau.

Renovatie parochiekerk Sint-Pauwels noodzakelijk

Sint-Pauluskerk.JPG

De gotische parochiekerk van Sint-Pauwels is toepasselijk genoeg toegewijd aan Sint-Paulus. De toren van de kerk en het koor dateren van 1494. Maar ook de binnenzijde is interessant, onder meer door het beschotwerk met beeldschilden de communiebank en het oksaal. De zeer geslaagde buitenrestauratie werd afgerond in 2002 waarna onmiddelijk het dossier voor de binnenrestauratie werd opgestart. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois wat de stand van zaken is. Het dossier staat immers al vele jaren op de wachtlijst.

Groene Kring brengt de boerderij naar de stad

Boerderij in de stad.jpg

Een konijn, een biggetje of een dwerggeitje aaien, een (kunst)koe melken, zelf achter het stuur van een grote landbouwtrekker plaatsnemen, zelf een groente zaaien, ... de 2.500 ingeschreven kinderen uit de kleuterklassen en de eerste en tweede graad van de lagere scholen uit het Waasland konden zich op vrijdag 20 mei op de Grote Markt van Sint-Niklaas ten volle uitleven met ‘land- en tuinbouw'activiteiten. Voor de elfde maal had Groene Kring immers de boerderij naar de stad gebracht.

Viering 125 jaar ACV Waas & Dender

Op de foto Bert De Meyer, schepen Marc Heynderickx en Jos De Meyer. (Foto: Johan Uytdenhouwen)

Zaterdag 21 mei vierde ACV Waas en Dender met een groots evenement op de Grote Markt zijn 125ste verjaardag. Naast een inhoudelijk congresprogramma, met onder andere als bijzondere gastspreker algemeen voorzitter Luc Cortebeek, was er vanzelfsprekend ook ruimte voor animatie voor het gehele gezin: djembé-lessen, een vrachtwagensimulator, een beroependorp, een springkasteel, theater en grime, ... Een optreden van Sandrine was de afsluiter. Vanzelfsprekend ging ook ik de jarige even een goede dag zeggen.

Verder onderzoek naar juridische implicaties van peilafspraken

polders.jpg

Eén van de belangrijkste taken van de polderbesturen is de zorg voor de waterbeheersing. Het peilbeheer heeft een groot belang voor verschillende sectoren en tal van actoren zijn er bij betrokken. In de praktijk blijkt dat er tussen de actoren onderling soms sterk verschillende ideeën leven over het gevoerde peilbeheer. Een groot deel van de conflicten is te wijten aan het gebrek aan een algemeen aanvaard afsprakenkader, ook de afspraken rond vergoedingen voor opbrengstverliezen door peilverhogingen zijn vaak een bron van onenigheid.

Hervorming Huizen van het Nederlands nog geen feit

NT2

In het witboek interne staatshervorming wordt ook een hertekening van de integratie- en inburgeringsector in acht decentrale vzw’s vorm gegeven. Het voorstel wil de Huizen van het Nederlands integreren in deze structuur. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minster van onderwijs Smet naar zijn visie. Deze benadrukte dat de inspraakprocedure nog lopende is en dat er zeker nog geen standpunt werd ingenomen door de Vlaamse Regering. De minister gaf wel te kennen dat hij de kritische kanttekeningen van de VLOR bij het plan begrijpt en hij verwees ook naar de (negatieve) ervaringen met het privatiseren van het NT2-aanbod in Nederland.

Tweede inhaaloperatie scholenbouw start nog deze legislatuur

internaat.jpg

Naar aanleiding van de publicatie van de Onderwijsspiegel 2009-2010 was er in de pers enige polemiek over de veiligheid en in sommige gevallen onaangepaste inrichting van onze Vlaamse internaten. Daarnaast bleek ook dat er geen decretaal vastgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen bestaan voor internaten. De onderwijsinspectie dringt aan op een investeringsoperatie om de internaatsgebouwen aan te passen aan de normen van deze tijd.

“Vlaamse samenleving kan zich niet veroorloven 2000 jongeren te verliezen”

out of school.jpg

Het Vlaams Parlement debatteerde over niet-schoolbare leerlingen. Uit recente cijfers blijkt dat maar liefst 1531 leerlingen niet meer worden ingeschreven in de Vlaamse scholen wegens definitieve uitsluiting. Met de 18-plussers erbij, is dit cijfer 2000. Hun aantal is op 4 jaar tijd verdubbeld. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer pleitte voor meer individuele trajecten en een hechtere samenwerking tussen ‘onderwijs’ en ‘welzijn’.

Expresnetwerk openbaar vervoer langsheen N41 onderzoeken

N41.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer is tevreden dat in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en De Lijn is voorzien dat in 2012 een haalbaarheidsstudie voor de sneltram Sint-Niklaas – Dendermonde – Aalst zal worden opgestart.

“De fileproblematiek op een accurate wijze aanpakken, kan mede door te investeren in snel en flexibel openbaar vervoer. Bovendien zou op deze wijze het ongebruikte gedeelte van de N41 op een nuttige wijze kunnen ingevuld worden.