Viering 125 jaar ACV Waas & Dender

Op de foto Bert De Meyer, schepen Marc Heynderickx en Jos De Meyer. (Foto: Johan Uytdenhouwen)

Zaterdag 21 mei vierde ACV Waas en Dender met een groots evenement op de Grote Markt zijn 125ste verjaardag. Naast een inhoudelijk congresprogramma, met onder andere als bijzondere gastspreker algemeen voorzitter Luc Cortebeek, was er vanzelfsprekend ook ruimte voor animatie voor het gehele gezin: djembé-lessen, een vrachtwagensimulator, een beroependorp, een springkasteel, theater en grime, ... Een optreden van Sandrine was de afsluiter. Vanzelfsprekend ging ook ik de jarige even een goede dag zeggen.

Verder onderzoek naar juridische implicaties van peilafspraken

polders.jpg

Eén van de belangrijkste taken van de polderbesturen is de zorg voor de waterbeheersing. Het peilbeheer heeft een groot belang voor verschillende sectoren en tal van actoren zijn er bij betrokken. In de praktijk blijkt dat er tussen de actoren onderling soms sterk verschillende ideeën leven over het gevoerde peilbeheer. Een groot deel van de conflicten is te wijten aan het gebrek aan een algemeen aanvaard afsprakenkader, ook de afspraken rond vergoedingen voor opbrengstverliezen door peilverhogingen zijn vaak een bron van onenigheid.

Hervorming Huizen van het Nederlands nog geen feit

NT2

In het witboek interne staatshervorming wordt ook een hertekening van de integratie- en inburgeringsector in acht decentrale vzw’s vorm gegeven. Het voorstel wil de Huizen van het Nederlands integreren in deze structuur. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minster van onderwijs Smet naar zijn visie. Deze benadrukte dat de inspraakprocedure nog lopende is en dat er zeker nog geen standpunt werd ingenomen door de Vlaamse Regering. De minister gaf wel te kennen dat hij de kritische kanttekeningen van de VLOR bij het plan begrijpt en hij verwees ook naar de (negatieve) ervaringen met het privatiseren van het NT2-aanbod in Nederland.

Tweede inhaaloperatie scholenbouw start nog deze legislatuur

internaat.jpg

Naar aanleiding van de publicatie van de Onderwijsspiegel 2009-2010 was er in de pers enige polemiek over de veiligheid en in sommige gevallen onaangepaste inrichting van onze Vlaamse internaten. Daarnaast bleek ook dat er geen decretaal vastgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen bestaan voor internaten. De onderwijsinspectie dringt aan op een investeringsoperatie om de internaatsgebouwen aan te passen aan de normen van deze tijd.

“Vlaamse samenleving kan zich niet veroorloven 2000 jongeren te verliezen”

out of school.jpg

Het Vlaams Parlement debatteerde over niet-schoolbare leerlingen. Uit recente cijfers blijkt dat maar liefst 1531 leerlingen niet meer worden ingeschreven in de Vlaamse scholen wegens definitieve uitsluiting. Met de 18-plussers erbij, is dit cijfer 2000. Hun aantal is op 4 jaar tijd verdubbeld. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer pleitte voor meer individuele trajecten en een hechtere samenwerking tussen ‘onderwijs’ en ‘welzijn’.

Expresnetwerk openbaar vervoer langsheen N41 onderzoeken

N41.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer is tevreden dat in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en De Lijn is voorzien dat in 2012 een haalbaarheidsstudie voor de sneltram Sint-Niklaas – Dendermonde – Aalst zal worden opgestart.

“De fileproblematiek op een accurate wijze aanpakken, kan mede door te investeren in snel en flexibel openbaar vervoer. Bovendien zou op deze wijze het ongebruikte gedeelte van de N41 op een nuttige wijze kunnen ingevuld worden.

GO! telt 345 bussen

bus.jpg

Sinds 2001 beschikt het Gemeenschapsonderwijs over een dotatie bestemd voor het vervoer van leerlingen van en naar hun woonplaats om zo neutraal onderwijs overal bereikbaar te maken. Sinds het nieuwe decreet op de werkingsmiddelen voor het leerplichtonderwijs van 2008 krijgt het GO! ook 3% extra per leerling voor het vrijwaren van net die vrije keuze. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Pascal Smet of deze vervoerstoelage eigenlijk nog nodig is en of deze middelen ook voor ander (intern) vervoer worden gebruikt door de betrokken scholen.

"Oproep tot vernielen ggo-veldproef is een stap te ver"

aardappelen.jpg

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement kant zich uitdrukkelijk tegen de oproep die onlangs gelanceerd werd om de veldproef in Wetteren met genetisch gewijzigde aardappelen te vernietigen. De commissie spreekt zich niet uit voor of tegen ggo's en respecteert naar eigen zeggen alle opvattingen over ggo’s. Maar de parlementsleden vinden dat innovatie op een bepaald moment ook getest moet kunnen worden.

KJL onthult haar kapitaal op de Brusselse Grasmarkt

klj.jpg

2011 is het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk.

Ook KLJ bracht hulde aan de vele vrijwilligers. Op de Brusselse Grasmarkt werd een reusachtige kluis neergepoot met daarin het kapitaal van de beweging, de vrijwilligers.

De kluis werd geopend door minister-president Kris Peeters, minister van Jeugd Pascal Smet en voorzitter van de Landelijke Beweging Piet Vanthemsche.

Prijscompensatiemechanisme varkensprijzen naar European High Level Group

varken.jpg

De agrovoedingsketen boog zich recent over de problematiek van de varkenssector. De varkenshouders noteren dalende verkoopprijzen in combinatie met stijgende veevoederprijzen. De brutomarge in de sector staat al vele jaren onder druk, zelfs in die mate dat de continuïteit van een pak van de bedrijven in het gedrang komt. Vlaams volksvertegenwoordigers Jos De Meyer en Jan Verfaillie vroegen minister-president Kris Peeters hoe er verder gevolg wordt gegeven aan het daar geformuleerde prijscompensatiemechanisme.