GO! telt 345 bussen

bus.jpg

Sinds 2001 beschikt het Gemeenschapsonderwijs over een dotatie bestemd voor het vervoer van leerlingen van en naar hun woonplaats om zo neutraal onderwijs overal bereikbaar te maken. Sinds het nieuwe decreet op de werkingsmiddelen voor het leerplichtonderwijs van 2008 krijgt het GO! ook 3% extra per leerling voor het vrijwaren van net die vrije keuze. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Pascal Smet of deze vervoerstoelage eigenlijk nog nodig is en of deze middelen ook voor ander (intern) vervoer worden gebruikt door de betrokken scholen.

"Oproep tot vernielen ggo-veldproef is een stap te ver"

aardappelen.jpg

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement kant zich uitdrukkelijk tegen de oproep die onlangs gelanceerd werd om de veldproef in Wetteren met genetisch gewijzigde aardappelen te vernietigen. De commissie spreekt zich niet uit voor of tegen ggo's en respecteert naar eigen zeggen alle opvattingen over ggo’s. Maar de parlementsleden vinden dat innovatie op een bepaald moment ook getest moet kunnen worden.

KJL onthult haar kapitaal op de Brusselse Grasmarkt

klj.jpg

2011 is het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk.

Ook KLJ bracht hulde aan de vele vrijwilligers. Op de Brusselse Grasmarkt werd een reusachtige kluis neergepoot met daarin het kapitaal van de beweging, de vrijwilligers.

De kluis werd geopend door minister-president Kris Peeters, minister van Jeugd Pascal Smet en voorzitter van de Landelijke Beweging Piet Vanthemsche.

Prijscompensatiemechanisme varkensprijzen naar European High Level Group

varken.jpg

De agrovoedingsketen boog zich recent over de problematiek van de varkenssector. De varkenshouders noteren dalende verkoopprijzen in combinatie met stijgende veevoederprijzen. De brutomarge in de sector staat al vele jaren onder druk, zelfs in die mate dat de continuïteit van een pak van de bedrijven in het gedrang komt. Vlaams volksvertegenwoordigers Jos De Meyer en Jan Verfaillie vroegen minister-president Kris Peeters hoe er verder gevolg wordt gegeven aan het daar geformuleerde prijscompensatiemechanisme.

Realisatie kruispunt Driekoningen misschien toch vroeger?

Driekoningen.jpg

De volledige herinrichting van het kruispunt van de R42 met de Driekoningenstraat en Hofstraat is voor Sint-Niklaas een belangrijk dossier. Het kruispunt is immers een cruciaal knooppunt in de toegang naar de binnenstad en haar belangrijkste winkelstraten. Midden vorig jaar werd door het Vlaams Gewest aangekondigd dat deze werken zelfs in de loop van 2011 al zouden kunnen starten. Dit natuurlijk tot grote tevredenheid van het stadsbestuur dat tegelijk een aantal flankerende werken, onder meer de heraanleg van de commercieel belangrijke Stationsstraat, inplande.

Werken oeverversteviging Kanaal van Stekene starten binnenkort

Kanaal van STekene.jpg

De oeverversteviging aan de linkeroever (tussen de monding van de Molenbeek en het pompgemaal Hondsnest) aan het Kanaal van Stekene wordt binnenkort aangepakt. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van het bevoegde kabinet van de minister van Leefmilieu.

De bouwvergunning voor dit belangrijk werk aan deze onbevaarbare waterloop van categorie 1 werd recentelijk goedgekeurd.
Deze werken worden uitgevoerd over een afstand van bijna 1 km. Hierdoor zal de stabiliteit van de oever verbeteren waardoor de kans op een eventuele dijkdoorbraak nog zal verminderen.

Vlaamse Gemeenschap verkoopt vroeger gebouw van VDAB in Stationsstraat

Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V)van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois N-VA).

De VDAB verliet in december 2009 het gebouw in de Stationsstraat. De dienst voor arbeidsbemiddeling verhuisde naar een nieuw complex in de Noordlaan.De VDAB huurde het oud herenhuis in de Stationsstraat via het het Agentschap voor Facilitair Management (AFM). Dat contract werd per december 2009 opgezegd.

Kwaliteit van de ontwerpen voor openbare werken ligt hoog

het project N41 te Sint-Niklaas

Dat het tijdens de uitvoering van de werken regelmatig voorvalt dat er bijkomende of meerwerken nodig zijn door onvoorziene omstandigheden, is de normale gang van zaken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van openbare werken Hilde Crevits of het ook voorkomt dat er vergissingen in het initiële ontwerp werden gemaakt. De laatste zeven jaar blijkt dit maar drie maal voorgevallen.

Vereenvoudiging structuren en procedures integraal waterbeleid

De Durme.JPG

Het decreet Integraal Waterbeleid gaf eind 2003 de start voor een integrale benadering van het waterbeleid. De eerste (deel)bekkenplannen die hieraan invulling geven, werden vastgesteld in 2009. Een deel van de acties hiervan is intussen uitgevoerd, andere acties zijn in voorbereiding. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de Vlaamse Minister van Leefmilieu naar een evaluatie en de verdere plannen.

Agromilieumaatregelen: sensibiliseren, rechtszekerheid en administratieve vereenvoudiging!

agromilieumaatregelen.jpg

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling biedt landbouwers de mogelijkheid om op vrijwillige basis verbintenissen aan te gaan om op hun bedrijf een aantal agromilieumaatregelen af te sluiten met als doel de landbouwproductie te verzoenen met bepaalde milieu- en natuurdoelstellingen.

Met een enquête bij een selectie van landbouwers werd informatie verzameld over de redenen tot al dan niet deelnemen, over het effect van agromilieumaatregelen op de bedrijfsvoering en over de motivatie om een maatregel al dan niet uit te voeren.