Realisatie kruispunt Driekoningen misschien toch vroeger?

Driekoningen.jpg

De volledige herinrichting van het kruispunt van de R42 met de Driekoningenstraat en Hofstraat is voor Sint-Niklaas een belangrijk dossier. Het kruispunt is immers een cruciaal knooppunt in de toegang naar de binnenstad en haar belangrijkste winkelstraten. Midden vorig jaar werd door het Vlaams Gewest aangekondigd dat deze werken zelfs in de loop van 2011 al zouden kunnen starten. Dit natuurlijk tot grote tevredenheid van het stadsbestuur dat tegelijk een aantal flankerende werken, onder meer de heraanleg van de commercieel belangrijke Stationsstraat, inplande.

Werken oeverversteviging Kanaal van Stekene starten binnenkort

Kanaal van STekene.jpg

De oeverversteviging aan de linkeroever (tussen de monding van de Molenbeek en het pompgemaal Hondsnest) aan het Kanaal van Stekene wordt binnenkort aangepakt. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van het bevoegde kabinet van de minister van Leefmilieu.

De bouwvergunning voor dit belangrijk werk aan deze onbevaarbare waterloop van categorie 1 werd recentelijk goedgekeurd.
Deze werken worden uitgevoerd over een afstand van bijna 1 km. Hierdoor zal de stabiliteit van de oever verbeteren waardoor de kans op een eventuele dijkdoorbraak nog zal verminderen.

Vlaamse Gemeenschap verkoopt vroeger gebouw van VDAB in Stationsstraat

Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V)van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois N-VA).

De VDAB verliet in december 2009 het gebouw in de Stationsstraat. De dienst voor arbeidsbemiddeling verhuisde naar een nieuw complex in de Noordlaan.De VDAB huurde het oud herenhuis in de Stationsstraat via het het Agentschap voor Facilitair Management (AFM). Dat contract werd per december 2009 opgezegd.

Kwaliteit van de ontwerpen voor openbare werken ligt hoog

het project N41 te Sint-Niklaas

Dat het tijdens de uitvoering van de werken regelmatig voorvalt dat er bijkomende of meerwerken nodig zijn door onvoorziene omstandigheden, is de normale gang van zaken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van openbare werken Hilde Crevits of het ook voorkomt dat er vergissingen in het initiële ontwerp werden gemaakt. De laatste zeven jaar blijkt dit maar drie maal voorgevallen.

Vereenvoudiging structuren en procedures integraal waterbeleid

De Durme.JPG

Het decreet Integraal Waterbeleid gaf eind 2003 de start voor een integrale benadering van het waterbeleid. De eerste (deel)bekkenplannen die hieraan invulling geven, werden vastgesteld in 2009. Een deel van de acties hiervan is intussen uitgevoerd, andere acties zijn in voorbereiding. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de Vlaamse Minister van Leefmilieu naar een evaluatie en de verdere plannen.

Agromilieumaatregelen: sensibiliseren, rechtszekerheid en administratieve vereenvoudiging!

agromilieumaatregelen.jpg

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling biedt landbouwers de mogelijkheid om op vrijwillige basis verbintenissen aan te gaan om op hun bedrijf een aantal agromilieumaatregelen af te sluiten met als doel de landbouwproductie te verzoenen met bepaalde milieu- en natuurdoelstellingen.

Met een enquête bij een selectie van landbouwers werd informatie verzameld over de redenen tot al dan niet deelnemen, over het effect van agromilieumaatregelen op de bedrijfsvoering en over de motivatie om een maatregel al dan niet uit te voeren.

Oude gebouw VDAB in Sint-Niklaas wordt verkocht

Het oude gebouw van de VDAB in de Sationsstraat in Sint-Niklaas wordt verkocht.
Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois als antwoord op een schriftelijke vraag.

De VDAB verliet in december 2009 het gebouw in de Stationsstraat. De VDAB betrok dit pand als huurder middels een huurcontract met het Agentschap voor Facilitair Management (AFM), dat per december 2009 is opgezegd.

Pilootproject passiefscholen: met vertraging maar op de sporen

2011-04-08 - passiefschool.gif

Een oproep van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) die in februari 2007 werd gelanceerd voor de bouw van een proefproject met passiefscholen, leverde 75 kandidaturen op. Uiteindelijk werden 24 projecten geselecteerd. In de loop van 2009 werden twee projecten (Kalmthout en Londerzeel) voorgesteld aan het grote publiek. Sindsdien is het echter windstil, aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om de minister van onderwijs te vragen naar een stand van zaken.

Preventie geweld op school: meer vormingen conflictbeheersing

geweld op school.jpg

Recent stuurde de federale minister van binnenlandse zaken onrustwekkende cijfers de wereld in: dagelijks zouden zich in ons land zestien gewelddelicten op scholen afspelen. In vele scholen wordt er nu al preventief gewerkt ondermeer door de organisatie van studiedagen over conflictbeheersing of de time-out-projecten. Toch hoort men in de onderwijssector dat het beter kan: in de leerkrachtenopleidingen of in de omkadering van de vertrouwensleerkrachten zijn nog grote stappen te zetten. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de minister van onderwijs naar zijn evaluatie van de problematiek en mogelijke maatregelen.

Hoe hervormen we het secundair onderwijs?

beeld-onderwijs-uitnodiging.jpg

Op deze vraag wil CD&V een antwoord vinden tijdens de luisterrondes die in elke provincie plaatsvinden.

Voor Oost-Vlaanderen zal Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer uw gastheer zijn op maandag 2 mei in de gebouwen van Syntra Midden-Vlaanderen, Hogekouter 1 te Sint-Niklaas.

We hopen u te mogen verwelkomen. Meer info en inschrijving:
http://www.cdenv.be/rondeonderwijs