Kom op tegen Kanker: kaas- en wijnavond ACW-Sinaai groot succes!

Kaas en wijn Sinaai.jpg

Zaterdag 26 maart konden naar aloude gewoonte, het is ondertussen al de 22ste editie, weer bijna 1000 deelnemers zich te goed doen aan een lekkere kaas- of charcuterieschotel ten voordele van Kom op tegen Kanker. Na het eten zorgde de coverband ‘Abba Gold’ voor amusement tot een stuk in de nacht. Weer een herhaald, groot succes dat enkel mogelijk is door de inzet van de tientallen vrijwilligers die de hele avond aan het werk zijn voor de goede zaak. Allen van harte bedankt voor het harde werk! Doe zo verder!

50 jaar Handelsschool Broeders

handel broeders.jpg

Vrijdag 25 maart werd tijdens een feestelijke academische zitting het 50-jarig bestaan van de Handelsschool van de Broeders gevierd. De feestrede werd uitgesproken Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het VSKO, maar ook ik mocht als lid van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement een kort woordje uitspreken met als thema ‘wat de volgende vijftig jaar?’.

Vlaamse paarden aan de wereldtop

2011-03-24  - paard.jpg

Op 16 februari 2009 werd het Vlaams Actieplan Paardenhouderij voorgesteld door de minister-president. Dit plan kwam er na de resolutie betreffende gecoördineerde aandacht voor de paardenhouderij binnen het Vlaamse beleid die op 20 december 2007 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Kris Peeters naar zijn evaluatie van de uitvoering.

Schauvliege: geen toegenomen verzilting in Zwinpolder

2011-03-23 - zwinpolder.jpg

Op basis van de resultaten van een private meetcampagne in de Zwinpolder zijn er alarmerende signalen van de landbouwsector met betrekking tot verzilting. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege of er reden tot ongerustheid is. Deze stelde dat op basis van uitgebreide meetreeksen gedurende tien jaar blijkt dat er geen alarmerende toename van de verziltingstoestand is waar te nemen.

Vriend worden van de Doelse Koggen

2011-03-16 - Doelse Kogge.jpg

Op 24 juni 2010 werd eindelijk het wetenschappelijk onderzoek van de restanten van de Doelse Koggen aangevat; dit na vele jaren van aandringen, discussies en beloftes hierover in het Vlaams Parlement. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, die dit dossier reeds van bij de start opvolgt, vroeg de minister voor onroerend erfgoed naar een stand van zaken want tegen eind 2010 waren de eerste resultaten te verwachten en tegen het voorjaar 2011 zou er ook een eerste inschatting worden gemaakt van de mogelijkheden en de praktische en financiële haalbaarheid van een eventuele reconstructie.

Betrokkenheid onderwijsverstrekkers in AGIOn nog steeds niet geregeld

2011-03-16 - Agion.jpg

Het is belangrijk dat het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) soepel werkt en met grote betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers. Dit is de beste garantie op een efficiënte en vlotte werking van de instelling die de schoolinfrastructuurwerking coördineert.

CD&V dankt vrijwilligers met warmeluchtballonnetjes aan Gentse Topsporthal

2011-03-08 - Gent.jpg

Minister Vervotte: 'Zonder jullie zou de samenleving niet hetzelfde zijn!"

GENT - CD&V bracht vanavond eerbetoon aan de vele vrijwilligers in Vlaanderen, dit naar aanleiding van de Week van de Vrijwilligers en de start van het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Een delegatie vrijwilligers kreeg het gezelschap van CD&V gemeente- en provincieraadsleden, parlementariërs en minister Inge Vervotte.

Smet: onderzoek naar eendagsziekteverloven onderwijspersoneel

2011-03-03 ziekteverzuim.jpg

Uit het rapport ‘Ziekteverzuim 2009 van het Vlaams onderwijspersoneel’ van de Stuurgroep Ziektecontrole Onderwijs en Mensura Encare Absenteïsme blijkt dat de ééndagsziekteverloven in 2009 voor het tweede jaar op rij gestegen zijn. Reden voor Vlaams volksvertegenwoordigers Jos De Meyer (CD&V) en Kathleen Helsen (CD&V) om de minister van Onderwijs hierover aan de tand te voelen. Deze bevestigde dat de trend zorgwekkend is en beloofde een onderzoek om de achterliggende redenen in kaart te brengen.

Geen inschrijvingsgeld in secundair onderwijs!

In de commissie Onderwijs vond een interessant gesprek plaats over voorschotten op rekeningen, waarborgen bij inschrijvingen en inschrijvingsgeld.
Vlaams volkvertegenwoordiger Jos De Meyer vertolkte het CD&V-standpunt: inschrijvingsgeld en waarborgen zijn verboden. Voorschotten op facturen kunnen mits opname in het schoolreglement, redelijkheid van het bedrag, verwijzing naar het aangekochte schoolmateriaal en mits de voorschotten niet betaald worden voor de aanvang van het schooljaar.
De minister kon zich in dit standpunt vinden en achtte een omzendbrief hierover niet opportuun.

Peeters wil controle en begeleiding Mestbank scheiden

2011-03-03 map 4.jpg

Vlaams volksvertegenwoordigers Tinne Rombouts en Jos De Meyer vroegen minister-president Kris Peeters hoe hij de landbouwsector zal ondersteunen bij de implementatie van MAP 4. Peeters beloofde onder meer een functionele scheiding van controle en begeleiding door de Mestbank en een grotere betrokkenheid van de land- en tuinbouwers bij de uitvoering en controle van het beleid.