Plechtige onthulling gedenkplaat 150 jaar KOKW

Huis Janssens.jpg

Zondag 20 februari werd in de tuin van het Huis Janssens in de Zamanstraat te Sint-Niklaas een lindeboom geplant en een bijhorende gedenkplaat onthuld naar aanleiding van 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Waasland. Als lid van de kring sinds vele jaren en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement mocht ik de gelegenheidsspeech uitspreken. Het is aan de mens als individu voorlopig nog niet gegeven om 150 jaar oud te worden. Verenigingen, instellingen en bedrijven, die standvastig de stormen van het leven trotseren, kunnen het wel. Maar dan enkel door de kosteloze inzet en de kostbare geestdrift van vele generaties van gepassioneerde vrijwilligers. Bij de aanvang van het barstensvol geprogrammeerde KOKW-jubeljaar bracht ik hulde aan de pioniers van 1861, die de kiemen hebben gezaaid voor een gerespecteerde Wase cultuurvereniging met een bijzondere slagkracht en uitstraling. Maar tegelijk feliciteerde ik ook de gedreven trekkers en werkers van vandaag. Ad multos annos! Op naar de 200!

Geen nieuwe discriminatie in werkingsmiddelen van onze scholen

2011-02-19 - klaslokaal.JPG

Vanaf 2009 krijgen de basisscholen de werkingsmiddelen volgens een nieuw financieringssysteem op basis van school- en leerlingenkenmerken. De bandbreedte van het effect van deze kenmerken heeft een groeipad dat vertrekt op 14 % van de werkingsmiddelen en evolueert naar 15,5 %. Uit het jaarverslag van Agodi blijkt echter dat de verschillen tussen de scholen wel enorm groot worden: gaande van 495 tot 865 euro per leerling. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Smet het systeem onder de loupe te nemen.

Omschakelen of stoppen in de leghennen- en zeugensector?

2011-02-17 - zeugen.jpg

Vanaf 2012 verbiedt de Europese Unie de klassieke batterijkooien in de leghennenhouderij. Vanaf 2013 doet een gelijkaardig scenario zich voor in de zeugenbedrijven: zij zijn vanaf dan verplicht om te schakelen naar groepshuisvesting. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Kris Peeters hoe de omschakeling van de huisvestingssystemen verloopt, op welke steun de sector kan rekenen en wat de macro-economische impact van deze omvorming is.

Omvorming N49 tot E34 gaat gestaag verder

2011-02-16 - N49.jpg

De omvorming van de N49 tot snelweg E34 is een werk van vele jaren. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, die dit dossier al vele jaren opvolgt, vroeg minister van openbare werken Hilde Crevits welke werken er de komende jaren op stapel staan. De komende drie jaar zal er opnieuw zo’n 7,5 miljoen worden geïnvesteerd.
Momenteel, aldus de minister, worden de ventwegen aangelegd tussen Lapscheure en de Damweg (aan de oostkant) en nog dit jaar wordt een bestek aanbesteed waarin het verdere traject van deze weg (Damweg tot Hoornstraat) is opgenomen. Hiervoor is in het investeringsprogramma 600 000 euro voorzien.

SPIJBELBELEID OOK IN PARLEMENT

Partij moet kiezers maar uitleggen waarom gekozene weinig doet

De federale onderhandelingen slepen zich voort, op weg naar het wereldrecord formatie-onderhandelingen, dat donderdag bereikt wordt. Hoe is het intussen met het Vlaamse beleidsniveau? De Vlaamse regering functioneert in de luwte. Voor een deel is daar een verklaring voor. Ze wou - en terecht - zo snel mogelijk uit de rode cijfers raken. Veel nieuw beleid is er dan niet te voeren. Hoewel, er zijn de putten in de wegen, de geestelijke gezondheid van de bevolking, de zwarte scholen, het spijbelen. En Oosterweel. En onze achterstand inzake wetenschappelijk onderzoek.

Hoe doet het Vlaams Parlement het intussen? Het grote Vlaamse Parlement met zijn 124 gekozenen voor 6 miljoen inwoners? Dat weigert de gegevens bekend te maken over de aanwezigheid van de parlementsleden in de commissies.

Jos De Meyer bij de top 10 aanwezigen.

25 miljoen euro waterveiligheidswerken in onze regio

2011-02-11- GOG Kruibeke.jpg

Aan de uitvoering van de belangrijkste deelprojecten van het geactualiseerde Sigmaplan zal in 2011 ruim 25 miljoen euro worden besteed. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister van openbare werken Hilde Crevits in antwoord op meerdere schriftelijke vragen. De bouw van de beoogde gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) komt op kruissnelheid maar ook een aantal dijkverhogingen en de realisatie van bijkomende pompstations staan op de werklijst.

Lokale bedrijventerreinen gemakkelijker ontwikkelen

2011-02-09 bedrijventerrein.JPG

Op basis van een behoeftenonderzoek werd bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) een bijkomende taakstelling voor bedrijvigheid voorzien. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters naar de vertaling van dit principe voor de lokale besturen. Deze kondigde aan dat de regels voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen zullen vereenvoudigd worden. De oppervlaktegrens van 5ha zal voortaan geen maximum meer zijn.

Vergoedingen planschade binnenkort via administratieve procedure

2011-02-09 Platteland_1.JPG

In antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kondigde minister van ruimtelijke ordening Muyters aan dat hij laat onderzoeken of de huidige gerechtelijke procedure voor het vergoeden van planschade vervangen kan worden door een eenvoudiger administratieve procedure. Een werkgroep van het departement RWO onderzoekt momenteel hoe dit gerealiseerd kan worden. De minister hoopt tegen het zomerreces duidelijkheid te hebben.

Werken aan hefbrug te Oudenaarde, Zwartehoekbrug te Aalst en Denderbrug te Dendermonde

2011-02-08 - zwartehoekbrug.jpg

In 2011 zal de NV Waterwegen en Zeekanaal voor 3 miljoen euro onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren aan de hefbrug te Oudenaarde, de Zwartehoekbrug te Aalst en de Denderbrug te Dendermonde. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister van openbare werken Hilde Crevits in antwoord op zijn schriftelijke vraag.

Werken Waterwegen en Zeekanaal in 2011

Ontwerp watergebonden bedrijventerrein Woestijne te Aalter

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van openbare werken Hilde Crevits naar een serie watergebonden werken die de NV Waterwegen en Zeekanaal in 2011 in Oost-Vlaanderen zal uitvoeren. Zo wordt ondermeer voor de ontwikkeling van site Eilandje te Zwijnaarde 600 000 euro uitgetrokken. Ook de werken aan het watergebonden bedrijventerrein Woestijne te Aalter zullen nog dit jaar worden gestart. De onderdoorgang van de Ter Platenbrug op de linkeroever voor voetgangers en fietsers zal vermoedelijk dit jaar nog worden gerealiseerd. De tweede fase van de renovatie van de kaaimuren van de doortocht van Gent wordt ook opgestart.