Smet: onderzoek naar eendagsziekteverloven onderwijspersoneel

2011-03-03 ziekteverzuim.jpg

Uit het rapport ‘Ziekteverzuim 2009 van het Vlaams onderwijspersoneel’ van de Stuurgroep Ziektecontrole Onderwijs en Mensura Encare Absenteïsme blijkt dat de ééndagsziekteverloven in 2009 voor het tweede jaar op rij gestegen zijn. Reden voor Vlaams volksvertegenwoordigers Jos De Meyer (CD&V) en Kathleen Helsen (CD&V) om de minister van Onderwijs hierover aan de tand te voelen. Deze bevestigde dat de trend zorgwekkend is en beloofde een onderzoek om de achterliggende redenen in kaart te brengen.

Geen inschrijvingsgeld in secundair onderwijs!

In de commissie Onderwijs vond een interessant gesprek plaats over voorschotten op rekeningen, waarborgen bij inschrijvingen en inschrijvingsgeld.
Vlaams volkvertegenwoordiger Jos De Meyer vertolkte het CD&V-standpunt: inschrijvingsgeld en waarborgen zijn verboden. Voorschotten op facturen kunnen mits opname in het schoolreglement, redelijkheid van het bedrag, verwijzing naar het aangekochte schoolmateriaal en mits de voorschotten niet betaald worden voor de aanvang van het schooljaar.
De minister kon zich in dit standpunt vinden en achtte een omzendbrief hierover niet opportuun.

Peeters wil controle en begeleiding Mestbank scheiden

2011-03-03 map 4.jpg

Vlaams volksvertegenwoordigers Tinne Rombouts en Jos De Meyer vroegen minister-president Kris Peeters hoe hij de landbouwsector zal ondersteunen bij de implementatie van MAP 4. Peeters beloofde onder meer een functionele scheiding van controle en begeleiding door de Mestbank en een grotere betrokkenheid van de land- en tuinbouwers bij de uitvoering en controle van het beleid.

Externen verdienden 2,5 miljoen aan scholenbouw

De Vlaamse regering betaalde 2,5 miljoen euro aan consultants voor publiek-private samenwerking.

De inhaalbeweging in de scholenbouw is een paradepaardje van de vorige minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A). Dankzij een publiek-private (PPS) samenwerking moeten er in Vlaanderen de komende jaren voor 1,5 miljard euro nieuwe scholen worden gebouwd. De opstart daarvan heeft wel een kostprijs, zo blijkt nu uit het antwoord van minister Pascal Smet op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V).

Plechtige onthulling gedenkplaat 150 jaar KOKW

Huis Janssens.jpg

Zondag 20 februari werd in de tuin van het Huis Janssens in de Zamanstraat te Sint-Niklaas een lindeboom geplant en een bijhorende gedenkplaat onthuld naar aanleiding van 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Waasland. Als lid van de kring sinds vele jaren en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement mocht ik de gelegenheidsspeech uitspreken. Het is aan de mens als individu voorlopig nog niet gegeven om 150 jaar oud te worden. Verenigingen, instellingen en bedrijven, die standvastig de stormen van het leven trotseren, kunnen het wel. Maar dan enkel door de kosteloze inzet en de kostbare geestdrift van vele generaties van gepassioneerde vrijwilligers. Bij de aanvang van het barstensvol geprogrammeerde KOKW-jubeljaar bracht ik hulde aan de pioniers van 1861, die de kiemen hebben gezaaid voor een gerespecteerde Wase cultuurvereniging met een bijzondere slagkracht en uitstraling. Maar tegelijk feliciteerde ik ook de gedreven trekkers en werkers van vandaag. Ad multos annos! Op naar de 200!

Geen nieuwe discriminatie in werkingsmiddelen van onze scholen

2011-02-19 - klaslokaal.JPG

Vanaf 2009 krijgen de basisscholen de werkingsmiddelen volgens een nieuw financieringssysteem op basis van school- en leerlingenkenmerken. De bandbreedte van het effect van deze kenmerken heeft een groeipad dat vertrekt op 14 % van de werkingsmiddelen en evolueert naar 15,5 %. Uit het jaarverslag van Agodi blijkt echter dat de verschillen tussen de scholen wel enorm groot worden: gaande van 495 tot 865 euro per leerling. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Smet het systeem onder de loupe te nemen.

Omschakelen of stoppen in de leghennen- en zeugensector?

2011-02-17 - zeugen.jpg

Vanaf 2012 verbiedt de Europese Unie de klassieke batterijkooien in de leghennenhouderij. Vanaf 2013 doet een gelijkaardig scenario zich voor in de zeugenbedrijven: zij zijn vanaf dan verplicht om te schakelen naar groepshuisvesting. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Kris Peeters hoe de omschakeling van de huisvestingssystemen verloopt, op welke steun de sector kan rekenen en wat de macro-economische impact van deze omvorming is.

Omvorming N49 tot E34 gaat gestaag verder

2011-02-16 - N49.jpg

De omvorming van de N49 tot snelweg E34 is een werk van vele jaren. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, die dit dossier al vele jaren opvolgt, vroeg minister van openbare werken Hilde Crevits welke werken er de komende jaren op stapel staan. De komende drie jaar zal er opnieuw zo’n 7,5 miljoen worden geïnvesteerd.
Momenteel, aldus de minister, worden de ventwegen aangelegd tussen Lapscheure en de Damweg (aan de oostkant) en nog dit jaar wordt een bestek aanbesteed waarin het verdere traject van deze weg (Damweg tot Hoornstraat) is opgenomen. Hiervoor is in het investeringsprogramma 600 000 euro voorzien.

SPIJBELBELEID OOK IN PARLEMENT

Partij moet kiezers maar uitleggen waarom gekozene weinig doet

De federale onderhandelingen slepen zich voort, op weg naar het wereldrecord formatie-onderhandelingen, dat donderdag bereikt wordt. Hoe is het intussen met het Vlaamse beleidsniveau? De Vlaamse regering functioneert in de luwte. Voor een deel is daar een verklaring voor. Ze wou - en terecht - zo snel mogelijk uit de rode cijfers raken. Veel nieuw beleid is er dan niet te voeren. Hoewel, er zijn de putten in de wegen, de geestelijke gezondheid van de bevolking, de zwarte scholen, het spijbelen. En Oosterweel. En onze achterstand inzake wetenschappelijk onderzoek.

Hoe doet het Vlaams Parlement het intussen? Het grote Vlaamse Parlement met zijn 124 gekozenen voor 6 miljoen inwoners? Dat weigert de gegevens bekend te maken over de aanwezigheid van de parlementsleden in de commissies.

Jos De Meyer bij de top 10 aanwezigen.

25 miljoen euro waterveiligheidswerken in onze regio

2011-02-11- GOG Kruibeke.jpg

Aan de uitvoering van de belangrijkste deelprojecten van het geactualiseerde Sigmaplan zal in 2011 ruim 25 miljoen euro worden besteed. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister van openbare werken Hilde Crevits in antwoord op meerdere schriftelijke vragen. De bouw van de beoogde gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) komt op kruissnelheid maar ook een aantal dijkverhogingen en de realisatie van bijkomende pompstations staan op de werklijst.