5.550.000 euro voor werken aan de N406 te Dendermonde

2011-01-20 - kerkplein Oudegem.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits dat volgende werken voorzien zijn voor de N406 te Dendermonde:
- Voor de ontsluiting van VPK te Oudegem wordt een rondweg rond het bedrijf voorgesteld. Het kruispunt en de overweg zullen meer beveiligd worden. Aan de noordzijde van de spoorlijn wordt een nieuw fietspad voorzien en aan de zuidzijde wordt de Hoogtestraat als functionele rijbaan geheel heraangelegd. De start van de werken is voorzien voor 2012. De werken worden geraamd op 3.300.000 euro.

Reeds in 2011 wordt gestart met de herinrichting van de N42 te Wetteren

2011-01-20 - N42 Wetteren.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister van openbare werken Hilde Crevits dat in 2011 250.000 euro wordt voorzien om de studie betreffende de herinrichting van de N42 te Wetteren, tussen het op- en afrittencomplex van de E40 en het kruispunt N42XN46 conform het streefbeeld uit te werken.
Enkel het stuk E40-Gijzenzelestraat wordt gezien de hoogdringendheid tot een aanbestedingsdossier uitgewerkt. De gemeente Oosterzele koppelt hier eveneens rioleringswerken aan.
Om de verkeersveiligheid op het wegvak Gijzenzelestraat-N46 te verhogen wordt in de zomer van 2011 de uitvoering van volgende werken en maatregelen voorzien:
- weren fiets- en landbouwverkeer
- aanbrengen geschilderde middenberm, zonder fysieke afscheiding
- afsluiten Kwaadbeek, Roosbloemstraat en alle zijwegen ten zuiden van
’t Parksken
- plaatsen van VRI t.h.v. kruispunt ’t Parksken –N42
- aanleg van ventwegen.
De werken voor het wegvak E40- Gijzenzelestraat worden voorlopig geraamd op 4.000.000 euro.

Loonlast onderwijspersoneel met TBS: minister ontwijkt voorlopig het debat

2011-01-19 - schoolbel.jpg

Op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan minister voor Onderwijs Pascal Smet hoe hij het TBS-systeem ziet evolueren in het kader van het eindeloopbaandebat en of hij denkt aan incentives om leerkrachten langer aan het werk te houden, antwoordde de minister: “het TBS-stelsel moet gekaderd worden in het eindeloopbaandebat dat ik met de sociale partners zal voeren. De gesprekken hierover moeten nog opgestart worden. Momenteel loopt er ook een onderzoek m.b.t. de oorzaken en motieven van vroegtijdige uittrede van leerkrachten. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de loop van 2011. Pas na de afronding van dit onderzoek zal ik bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden.”

Reglementair kader voor personeel semi-internaten zit in de pijplijn

2011-01-18 - semi-internaat.JPG

Voor de prestatieregeling van de personeelsleden verbonden aan de semi-internaten is geen algemeen reglementair kader vastgelegd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Smet wanneer er duidelijkheid en vooral eenvormigheid zal komen voor het personeel. De minister stelde dat de regelgeving over de internaten aan een grondige modernisering toe is en dat dit één van de elementen is die valt onder de intentie uit het regeerakkoord om de onderwijsregelgeving eenvoudiger en transparanter te maken.

5 miljoen euro voor N41 te Temse

2011-01-18 - N41.JPG

In het indicatief investeringsprogramma wegen 2011-2013 voor de provincie Oost-Vlaanderen is voor het jaar 2013 voor de herinrichting van het vak Hamme – Temse op de N41 te Temse 5 miljoen euro voorzien, dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op een schriftelijke vraag aan minister van openbare werken Hilde Crevits. Op dit moment wordt de studiefase afgerond en een definitief ontwerp opgemaakt. De tweede fase, de eigenlijke herinrichting van de N41 voor doorstromend en lokaal verkeer en de aanleg van fietspaden en een riolering, zal na het afronden van de aanbestedingsprocedure vermoedelijk pas in 2013 volgen.

Opvolging capaciteitsproblemen in Vlaamse steden

school Krugerstraat.jpg

Recente demografische evoluties in centrumsteden zouden capaciteitsproblemen in de hand kunnen werken. Op 10 november 2010 stelde minister Smet een eerste voortgangsrapportage rond deze problematiek voor. De start van het tweede semester leek Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een goede gelegenheid om de minister om een nieuwe stand van zaken te vragen.

Blijvende aandacht voor armoede en hoger onderwijs noodzakelijk

aula Universiteit Gent

In 2010, het Europees jaar van de armoede, bekeek de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) de link tussen armoede en hoger onderwijs. In dit advies stelt de VLOR vast dat de weg naar het hoger onderwijs nog steeds onvoldoende gekend is voor mensen in armoede. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van onderwijs Smet over de beleidsmatige aanpak van armoede.

Verwachtingen zuivelsector voorzichtig positief

2011-01-13 - melkkoe.jpg

“De zuivelsector heeft wereldwijd in de periode 2007-2009 grote prijsschommelingen gekend. De torenhoge prijzen van 2007 werden gevolgd door zeer lage prijzen in 2009. Ondertussen is de markt gestabiliseerd en zijn de melkprijzen opnieuw gunstig en redelijk stabiel.
Op korte termijn zijn de verwachtingen voorzichtig positief. Toch is het door de grote onderhevigheid van deze markt aan volatiliteit belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Een blijvende evaluatie is dus nodig.”, antwoordde Minister-president Kris Peeters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw over de toestand in de zuivelsector.

Containerschool werd gebouwd op verontreinigde bodem

Een van pasgebouwde Antwerpse scholen staat leeg na bezwaarschrift buurtcomité

Containerschool werd gebouwd op verontreinigde bodem

Een van de nieuwgebouwde Antwerpse modulaire scholen, die mee het capaciteitsprobleem in het basisonderwijs moesten oplossen, staat leeg. Reden: de school staat op zwaar verontreinigd terrein. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V). De kinderen die in de school ingeschreven zijn, vonden ondertussen elders onderdak.

Door Kim Herbots

“Beoordeling bezwaarschriften duurzaamheidsovereenkomsten zal met gezond verstand gebeuren”

2011-01-12 Joke.jpg

Bij de beoordeling van eventuele bewaarschriften naar aanleiding van de definitieve evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’ voor het jaar 2009, zal minister voor leefmilieu Joke Schauvliege het gezond verstand laten primeren. Zij verzekerde, op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, dat er zorgvuldig afgewogen zal worden of een eventuele sanctie wel evenredig is met de begane overtreding.