8,9 miljoen euro voor N70

2011-01-25 - N70 Melsele.jpg

De komende drie jaar wordt er in het meerjarenprogramma openbare werken 8,9 miljoen euro uitgetrokken voor de herinrichting van de N70 in het Waasland. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer op een schriftelijke vraag aan minister van openbare werken Hilde Crevits.

Nieuwjaarsrecepties…

IMG_0817.jpg

Vorige donderdag was op de CD&V nieuwjaarsreceptie vice-eerste minister Steven Vanackere te gast als spreker. Een schitterende toespraak van onze minister, een kritische noot van onze afdelingsvoorzitter, een verzorgde receptie en een gezellige babbel waren de belangrijkste agendapunten.

Januari is de receptiemaand bij uitstek, zowel in de vele verenigingen in onze stad als in de vele CD&V-afdelingen van onze regio. Telkens een kans om mensen te ontmoeten, te luisteren en vooral mensen te danken en te bemoedigen!

8 van de 211 schoolbesturen onderschreven voorcontract DBFM

2011-01-20 - Pascal Smet.jpg

Op 1 december, de initiële deadline, waren nog maar vijf voorcontracten ondertekend. Tot op vandaag kwamen daar nog eens drie scholen bij. Dit antwoordde minister Smet in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Het gaat hier over vijf vrije gesubsidieerde scholen, en drie officiële gesubsidieerde scholen. Het Gemeenschapsonderwijs, zo wist Smet, zal pas eind deze maand haar beslissingen nemen.

16.200.000 euro voor de herinrichting van het toegangscomplex op de E40 te Aalter

2011-01-20 - Aalter.JPG

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kreeg als antwoord van minister van openbare werken Hilde Crevits dat de heraanleg van het autosnelwegcomplex te Aalter een grootschalig infrastructuurproject is, dat onder meer kadert in het wegwerken van de “Missing Links” in Vlaanderen. De bedoeling is vooral de verbinding E40 – N44 te verbeteren, zodat de terugslag van verkeer op de E40 richting Oostende (avondspits) vermeden wordt. Behalve het vergroten van de capaciteit is het tevens de bedoeling de verkeersveiligheid te verbeteren ter hoogte van het complex. Door de bouw van verschillende fietstunnels zal de fietser het gemotoriseerde verkeer ongelijkgronds en dus veilig kunnen kruisen.
In het kader van het project zullen de bestaande onderbruggen van de N37 en de N409 worden vervangen, zal er een fly-over gebouwd worden in afrit richting Oostende, zullen er drie rotondes gebouwd worden, worden er bufferbekkens en pompputten voorzien en zal de wegenis en de riolering van gedeelten van de E40, N44, N37, N409 en N499 worden heraangelegd.
De bouwaanvraag werd begin december 2010 ingediend. Voor het project bedraagt de raming 16 miljoen euro.

5.550.000 euro voor werken aan de N406 te Dendermonde

2011-01-20 - kerkplein Oudegem.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits dat volgende werken voorzien zijn voor de N406 te Dendermonde:
- Voor de ontsluiting van VPK te Oudegem wordt een rondweg rond het bedrijf voorgesteld. Het kruispunt en de overweg zullen meer beveiligd worden. Aan de noordzijde van de spoorlijn wordt een nieuw fietspad voorzien en aan de zuidzijde wordt de Hoogtestraat als functionele rijbaan geheel heraangelegd. De start van de werken is voorzien voor 2012. De werken worden geraamd op 3.300.000 euro.

Reeds in 2011 wordt gestart met de herinrichting van de N42 te Wetteren

2011-01-20 - N42 Wetteren.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister van openbare werken Hilde Crevits dat in 2011 250.000 euro wordt voorzien om de studie betreffende de herinrichting van de N42 te Wetteren, tussen het op- en afrittencomplex van de E40 en het kruispunt N42XN46 conform het streefbeeld uit te werken.
Enkel het stuk E40-Gijzenzelestraat wordt gezien de hoogdringendheid tot een aanbestedingsdossier uitgewerkt. De gemeente Oosterzele koppelt hier eveneens rioleringswerken aan.
Om de verkeersveiligheid op het wegvak Gijzenzelestraat-N46 te verhogen wordt in de zomer van 2011 de uitvoering van volgende werken en maatregelen voorzien:
- weren fiets- en landbouwverkeer
- aanbrengen geschilderde middenberm, zonder fysieke afscheiding
- afsluiten Kwaadbeek, Roosbloemstraat en alle zijwegen ten zuiden van
’t Parksken
- plaatsen van VRI t.h.v. kruispunt ’t Parksken –N42
- aanleg van ventwegen.
De werken voor het wegvak E40- Gijzenzelestraat worden voorlopig geraamd op 4.000.000 euro.

Loonlast onderwijspersoneel met TBS: minister ontwijkt voorlopig het debat

2011-01-19 - schoolbel.jpg

Op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan minister voor Onderwijs Pascal Smet hoe hij het TBS-systeem ziet evolueren in het kader van het eindeloopbaandebat en of hij denkt aan incentives om leerkrachten langer aan het werk te houden, antwoordde de minister: “het TBS-stelsel moet gekaderd worden in het eindeloopbaandebat dat ik met de sociale partners zal voeren. De gesprekken hierover moeten nog opgestart worden. Momenteel loopt er ook een onderzoek m.b.t. de oorzaken en motieven van vroegtijdige uittrede van leerkrachten. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de loop van 2011. Pas na de afronding van dit onderzoek zal ik bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden.”

Reglementair kader voor personeel semi-internaten zit in de pijplijn

2011-01-18 - semi-internaat.JPG

Voor de prestatieregeling van de personeelsleden verbonden aan de semi-internaten is geen algemeen reglementair kader vastgelegd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Smet wanneer er duidelijkheid en vooral eenvormigheid zal komen voor het personeel. De minister stelde dat de regelgeving over de internaten aan een grondige modernisering toe is en dat dit één van de elementen is die valt onder de intentie uit het regeerakkoord om de onderwijsregelgeving eenvoudiger en transparanter te maken.

5 miljoen euro voor N41 te Temse

2011-01-18 - N41.JPG

In het indicatief investeringsprogramma wegen 2011-2013 voor de provincie Oost-Vlaanderen is voor het jaar 2013 voor de herinrichting van het vak Hamme – Temse op de N41 te Temse 5 miljoen euro voorzien, dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op een schriftelijke vraag aan minister van openbare werken Hilde Crevits. Op dit moment wordt de studiefase afgerond en een definitief ontwerp opgemaakt. De tweede fase, de eigenlijke herinrichting van de N41 voor doorstromend en lokaal verkeer en de aanleg van fietspaden en een riolering, zal na het afronden van de aanbestedingsprocedure vermoedelijk pas in 2013 volgen.

Opvolging capaciteitsproblemen in Vlaamse steden

school Krugerstraat.jpg

Recente demografische evoluties in centrumsteden zouden capaciteitsproblemen in de hand kunnen werken. Op 10 november 2010 stelde minister Smet een eerste voortgangsrapportage rond deze problematiek voor. De start van het tweede semester leek Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een goede gelegenheid om de minister om een nieuwe stand van zaken te vragen.