Blijvende aandacht voor armoede en hoger onderwijs noodzakelijk

aula Universiteit Gent

In 2010, het Europees jaar van de armoede, bekeek de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) de link tussen armoede en hoger onderwijs. In dit advies stelt de VLOR vast dat de weg naar het hoger onderwijs nog steeds onvoldoende gekend is voor mensen in armoede. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van onderwijs Smet over de beleidsmatige aanpak van armoede.

Verwachtingen zuivelsector voorzichtig positief

2011-01-13 - melkkoe.jpg

“De zuivelsector heeft wereldwijd in de periode 2007-2009 grote prijsschommelingen gekend. De torenhoge prijzen van 2007 werden gevolgd door zeer lage prijzen in 2009. Ondertussen is de markt gestabiliseerd en zijn de melkprijzen opnieuw gunstig en redelijk stabiel.
Op korte termijn zijn de verwachtingen voorzichtig positief. Toch is het door de grote onderhevigheid van deze markt aan volatiliteit belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Een blijvende evaluatie is dus nodig.”, antwoordde Minister-president Kris Peeters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw over de toestand in de zuivelsector.

Containerschool werd gebouwd op verontreinigde bodem

Een van pasgebouwde Antwerpse scholen staat leeg na bezwaarschrift buurtcomité

Containerschool werd gebouwd op verontreinigde bodem

Een van de nieuwgebouwde Antwerpse modulaire scholen, die mee het capaciteitsprobleem in het basisonderwijs moesten oplossen, staat leeg. Reden: de school staat op zwaar verontreinigd terrein. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V). De kinderen die in de school ingeschreven zijn, vonden ondertussen elders onderdak.

Door Kim Herbots

“Beoordeling bezwaarschriften duurzaamheidsovereenkomsten zal met gezond verstand gebeuren”

2011-01-12 Joke.jpg

Bij de beoordeling van eventuele bewaarschriften naar aanleiding van de definitieve evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’ voor het jaar 2009, zal minister voor leefmilieu Joke Schauvliege het gezond verstand laten primeren. Zij verzekerde, op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, dat er zorgvuldig afgewogen zal worden of een eventuele sanctie wel evenredig is met de begane overtreding.

Drie miljoen euro voor onderhoud fietspaden Oost-Vlaanderen

2011-01-12 fietspad langsheen gewestweg.jpg

Binnen het ontwerp van indicatief meerjarenprogramma openbare werken wordt de komende drie jaar telkens één miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud van de fietspaden langs gewestwegen in Oost-Vlaanderen. Op basis van het jaarrapport “Toestand van de fietspaden” zal een bundelbestek worden aanbesteed, waarmee het structureel onderhoud zal worden uitgevoerd op de meest prioritaire locaties. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister van openbare werken Hilde Crevits.

Beste wensen!

winterlandschap.JPG

Wijn in de winternacht
verzegeld uit de kelder,
maak onze woorden zacht
onze gedachten helder.

Kind in de winternacht
zo wit zo lang geleden,
verhevig onze kracht
voor een bewind van vrede.

Anton Van Wilderode

Een gelukkig jaar 2011!

Jos De Meyer

Sneeuwruiming in Sint-Niklaas: bijsturing nodig!

2011-01-10 - sneeuwruimen.jpg

Raadslid hekelt sneeuwruiming

CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer vindt dat de stad de voorbije winter de sneeuwruiming niet goed heeft aangepakt.

"Er is absoluut bijsturing nodig. Het kan niet dat sommige straten hooguit één keer of zelfs nooit worden gestrooid. In sommige straten reed de strooiwagen wel door, maar mócht die niet strooien. Is het bovendien normaal dat een straat waar een huisdokter woont, niet wordt gestrooid? Voor minder mobiele mensen is die huisdokter midden in de winter dus onbereikbaar. Hetzelfde geldt voor onthaalouders. Het kan ook niet dat de parking aan de kerk van Belsele, het dorpsplein in Nieuwkerken of de parking van het zwembad niet sneeuwvrij worden gemaakt. De stad moet eerst haar eigen stoep proper maken. In het verleden ging dat wel. Als dat niet lukt, kan de stad ook een beroep doen op firma's."

(Het Laatste Nieuws, JVS)

GEEN INJECTIETARIEVEN MEER VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE EN WARMTEKRACHTKOPPELING

serre.jpg

Vandaag werd in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet dat de tarieven voor de injectie van stroom op het distributienet uit groene- en wkk-productie moet afschaffen , behandeld en goedgekeurd. Volgens de indieners, Vlaams volksvertegenwoordigers Carl Decaluwé, Jos De Meyer en Tinne Rombouts zorgt dit decreet voor een rendabeler investeringsklimaat tegen een verwaarloosbare maatschappelijke kost. Dit met niets dan milieuwinst tot gevolg.

Regels op het financieel bestuur van de erediensten bijsturen

kerk.jpg

De nieuwe regels op het financieel beheer van de erediensten, die vervat zijn in het decreet van 7 mei 2004, werden volledig operationeel op 1 januari 2008. Ruim twee jaar later zijn er vanuit de gemeentebesturen en kerkbesturen duidelijke signalen dat de tijd gekomen is voor een grondige evaluatie. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg bevoegd minister Geert Bourgeois over de problematiek van de resultaatverwerking.

Jonge boeren haken massaal af

Eén op de twee Vlaamse boeren die stoppen, zijn jonger dan 55 jaar. Zelfs steeds meer boeren onder de 45 haken af. 'Wie wil er nog werken voor minder dan zes euro per uur?' zegt Ricci Focke van de vzw 'Boeren op een Kruispunt', die de stoppers bijstaat.

Vlaanderen telt nu minder dan 30.000 landbouwbedrijven. Daarvan worden er nog 20.000 voltijds uitgebaat. Jaarlijks stoppen zowat 1.400 bedrijven. En ook dit jaar deed iets meer dan 3 procent van de Vlaamse boeren de boeken dicht. De neergang is al decennia aan de gang. In dertig jaar tijd zijn twee boerderijen op de drie ermee gestopt.

Deze dramatische cijfers gaf Vlaams minister-president Kris Peeters, bevoegd voor Landbouw, deze week op vraag van CD&V-volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.