You are hereMilieu

Milieu

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Invasieve exoten in waterlopen kosten jaarlijks 850.000 euro

waternavel.jpg

Het grote publiek is er zich niet van bewust dat de verspreiding van exotische planten in de natuur problemen kan veroorzaken. De meest invasieve soorten worden geïntroduceerd als sierplant, maar ontsnappen uit tuinen, parken en siervijvers en verstoren ecosystemen door het verdringen van inheemse soorten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister Joke Schauvliege in de commissie Leefmilieu over de stand van zaken van de bestrijding van exoten in onze waterlopen.

Wagenpark Vlaamse overheid krimpt

7711_honda_insight_hybrid.jpg

Naar jaarlijkse gewoonte ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer de Vlaamse ministers en hun administraties over hun wagenpark. In 2010 blijken er 176 wagens nieuwe wagens aangekocht. Ten opzichte van het vorige jaar daalt het totale aantal auto’s met 80 stuks naar 3497. Vooral het Agentschap Natuur en Bos doet daarvoor een stevige duit in het zakje door maar liefst 95 wagens niet te vervangen.

94 rattenvangers in opdracht van de Vlaamse Overheid

rat.jpg

Muskusratten, beverratten en bruine ratten graven gangensystemen die oeververzakkingen en dijkdoorbraken kunnen veroorzaken. Ze zorgen voor vraatschade aan de bedrading van sturingssystemen en aan landbouwgewassen. Ook dragen ze ziekten over op mens en dier. Allemaal redenen dat deze beestjes best voortdurend bestreden worden. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar de aanpak op Vlaams niveau.

Verder onderzoek naar juridische implicaties van peilafspraken

polders.jpg

Eén van de belangrijkste taken van de polderbesturen is de zorg voor de waterbeheersing. Het peilbeheer heeft een groot belang voor verschillende sectoren en tal van actoren zijn er bij betrokken. In de praktijk blijkt dat er tussen de actoren onderling soms sterk verschillende ideeën leven over het gevoerde peilbeheer. Een groot deel van de conflicten is te wijten aan het gebrek aan een algemeen aanvaard afsprakenkader, ook de afspraken rond vergoedingen voor opbrengstverliezen door peilverhogingen zijn vaak een bron van onenigheid.

Vereenvoudiging structuren en procedures integraal waterbeleid

De Durme.JPG

Het decreet Integraal Waterbeleid gaf eind 2003 de start voor een integrale benadering van het waterbeleid. De eerste (deel)bekkenplannen die hieraan invulling geven, werden vastgesteld in 2009. Een deel van de acties hiervan is intussen uitgevoerd, andere acties zijn in voorbereiding. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de Vlaamse Minister van Leefmilieu naar een evaluatie en de verdere plannen.

Geen natuurcompensaties Gentse haven in Kalevallei

haven gent.jpg

Het formuleren en realiseren van natuurcompensaties is nodig om een maximale rechtszekerheid te bieden aan de havenontwikkeling in het kader van het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone. Momenteel wordt onderzocht waar compensaties voor de havenuitbreiding mogelijk zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar een stand van zaken. Momenteel zijn nog drie locaties in de Moervaartdepressie in onderzoek, de piste van de Kalevallei te Evergem wordt echter verlaten.

Schauvliege: geen toegenomen verzilting in Zwinpolder

2011-03-23 - zwinpolder.jpg

Op basis van de resultaten van een private meetcampagne in de Zwinpolder zijn er alarmerende signalen van de landbouwsector met betrekking tot verzilting. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege of er reden tot ongerustheid is. Deze stelde dat op basis van uitgebreide meetreeksen gedurende tien jaar blijkt dat er geen alarmerende toename van de verziltingstoestand is waar te nemen.

Onderweg naar nulgebruik pesticiden tegen 2015

2011-02-02 - openbaar domein.jpg

Het decreet van 21 december 2001 legt een principieel verbod op van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door alle openbare diensten in ‘de openbare groene ruimte’. Elke openbare dienst moet daartoe een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen opstellen. Tegen 1 januari 2015 moet voor het volledige areaal het nulgebruik worden toegepast. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van milieu Joke Schauvliege hoe de zaken er momenteel voor staan en of dit doel nog haalbaar is.

Elke overheid zijn eigen CO-preventiecampagne?!

2011-01-31 CO.jpg

De strenge koude van begin december bracht de problematiek van CO- vergiftiging terug op de voorgrond. De federale minister van Binnenlandse Zaken lanceerde op 1 december een nieuwe preventiecampagne. Een aantal dagen later verschenen in verschillende kranten ook paginagrote advertenties van de Vlaamse overheid. Minister van wonen Van Den Bossche moest toegeven aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer dat er voor deze infocampagne geen samenwerking was tussen het Vlaamse en federale niveau. Er zijn contacten geweest, stelde zij, maar een reactie van federale zijde bleef uit.

“Beoordeling bezwaarschriften duurzaamheidsovereenkomsten zal met gezond verstand gebeuren”

2011-01-12 Joke.jpg

Bij de beoordeling van eventuele bewaarschriften naar aanleiding van de definitieve evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’ voor het jaar 2009, zal minister voor leefmilieu Joke Schauvliege het gezond verstand laten primeren. Zij verzekerde, op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, dat er zorgvuldig afgewogen zal worden of een eventuele sanctie wel evenredig is met de begane overtreding.