You are hereMilieu

Milieu

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

94 rattenvangers in opdracht van de Vlaamse Overheid

rat.jpg

Muskusratten, beverratten en bruine ratten graven gangensystemen die oeververzakkingen en dijkdoorbraken kunnen veroorzaken. Ze zorgen voor vraatschade aan de bedrading van sturingssystemen en aan landbouwgewassen. Ook dragen ze ziekten over op mens en dier. Allemaal redenen dat deze beestjes best voortdurend bestreden worden. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar de aanpak op Vlaams niveau.

Verder onderzoek naar juridische implicaties van peilafspraken

polders.jpg

Eén van de belangrijkste taken van de polderbesturen is de zorg voor de waterbeheersing. Het peilbeheer heeft een groot belang voor verschillende sectoren en tal van actoren zijn er bij betrokken. In de praktijk blijkt dat er tussen de actoren onderling soms sterk verschillende ideeën leven over het gevoerde peilbeheer. Een groot deel van de conflicten is te wijten aan het gebrek aan een algemeen aanvaard afsprakenkader, ook de afspraken rond vergoedingen voor opbrengstverliezen door peilverhogingen zijn vaak een bron van onenigheid.

Vereenvoudiging structuren en procedures integraal waterbeleid

De Durme.JPG

Het decreet Integraal Waterbeleid gaf eind 2003 de start voor een integrale benadering van het waterbeleid. De eerste (deel)bekkenplannen die hieraan invulling geven, werden vastgesteld in 2009. Een deel van de acties hiervan is intussen uitgevoerd, andere acties zijn in voorbereiding. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de Vlaamse Minister van Leefmilieu naar een evaluatie en de verdere plannen.

Geen natuurcompensaties Gentse haven in Kalevallei

haven gent.jpg

Het formuleren en realiseren van natuurcompensaties is nodig om een maximale rechtszekerheid te bieden aan de havenontwikkeling in het kader van het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone. Momenteel wordt onderzocht waar compensaties voor de havenuitbreiding mogelijk zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar een stand van zaken. Momenteel zijn nog drie locaties in de Moervaartdepressie in onderzoek, de piste van de Kalevallei te Evergem wordt echter verlaten.

Schauvliege: geen toegenomen verzilting in Zwinpolder

2011-03-23 - zwinpolder.jpg

Op basis van de resultaten van een private meetcampagne in de Zwinpolder zijn er alarmerende signalen van de landbouwsector met betrekking tot verzilting. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege of er reden tot ongerustheid is. Deze stelde dat op basis van uitgebreide meetreeksen gedurende tien jaar blijkt dat er geen alarmerende toename van de verziltingstoestand is waar te nemen.

Onderweg naar nulgebruik pesticiden tegen 2015

2011-02-02 - openbaar domein.jpg

Het decreet van 21 december 2001 legt een principieel verbod op van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door alle openbare diensten in ‘de openbare groene ruimte’. Elke openbare dienst moet daartoe een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen opstellen. Tegen 1 januari 2015 moet voor het volledige areaal het nulgebruik worden toegepast. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van milieu Joke Schauvliege hoe de zaken er momenteel voor staan en of dit doel nog haalbaar is.

Elke overheid zijn eigen CO-preventiecampagne?!

2011-01-31 CO.jpg

De strenge koude van begin december bracht de problematiek van CO- vergiftiging terug op de voorgrond. De federale minister van Binnenlandse Zaken lanceerde op 1 december een nieuwe preventiecampagne. Een aantal dagen later verschenen in verschillende kranten ook paginagrote advertenties van de Vlaamse overheid. Minister van wonen Van Den Bossche moest toegeven aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer dat er voor deze infocampagne geen samenwerking was tussen het Vlaamse en federale niveau. Er zijn contacten geweest, stelde zij, maar een reactie van federale zijde bleef uit.

“Beoordeling bezwaarschriften duurzaamheidsovereenkomsten zal met gezond verstand gebeuren”

2011-01-12 Joke.jpg

Bij de beoordeling van eventuele bewaarschriften naar aanleiding van de definitieve evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’ voor het jaar 2009, zal minister voor leefmilieu Joke Schauvliege het gezond verstand laten primeren. Zij verzekerde, op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, dat er zorgvuldig afgewogen zal worden of een eventuele sanctie wel evenredig is met de begane overtreding.

GEEN INJECTIETARIEVEN MEER VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE EN WARMTEKRACHTKOPPELING

serre.jpg

Vandaag werd in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet dat de tarieven voor de injectie van stroom op het distributienet uit groene- en wkk-productie moet afschaffen , behandeld en goedgekeurd. Volgens de indieners, Vlaams volksvertegenwoordigers Carl Decaluwé, Jos De Meyer en Tinne Rombouts zorgt dit decreet voor een rendabeler investeringsklimaat tegen een verwaarloosbare maatschappelijke kost. Dit met niets dan milieuwinst tot gevolg.

Vissen in Oude Durme mag wel degelijk

Ondanks ontmoedigingsborden van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) mogen de vissers op de Oude Durme op hun twee oren slapen. Vlaams minister voor Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) garandeert nu het visrecht op de afgesloten Durmemeander. Het ANB plaatste op de oever van de Oude Durme in Waasmunster bordjes met de boodschap dat de doorgang over die gronden verboden is. 'Onwettig', zegt minister Schauvliege. 'Vissers hebben op basis van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij het recht om de visserij te beoefenen over een breedte van maximum anderhalve meter, gerekend vanaf de boord die de waterloop bespoelt in zijn hoogste peil zonder overstromen.' Dat liet de minister weten aan Vlaams volksvertegenwoordiger en partijgenoot Jos De Meyer uit Sint-Niklaas.